Privacybeleid

Wij nemen gegevensbescherming serieus

Wij verwerken persoonsgegevens en hebben daarom dit privacybeleid aangenomen, dat u informeert hoe wij uw gegevens verwerken.

Om de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, beoordelen wij regelmatig het risico dat onze gegevensverwerking invloed zou kunnen hebben op uw mogelijkheden controle over uw gegevens te hebben.

Wij zorgen voor een eerlijke en transparante gegevensverwerking

Liva Healthcare ziet erop toe dat de gegevensverwerking plaats vindt in overeenstemming met de wet. Wanneer wij u vragen uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen, laten wij u weten welke gegevens wij over u verwerken en met welk doel. U krijgt hierover informatie op het moment van verzamelen van uw persoonsgegevens.

Als wij gegevens over u verzamelen van een andere partij, zoals een leverancier, overheidsinstantie of zakenpartner, stellen wij u binnen 10 dagen na het verkrijgen van uw persoonsgegevens op de hoogte. Wij informeren u ook over de reden voor het verzamelen van de gegevens en de wettelijke basis die ons in staat stelt om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Verwerking van uw persoonsgegevens

U moet oud genoeg zijn om toestemming te kunnen geven en in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u minderjarig bent, mag u het Liva Platform niet gebruiken zonder de toestemming van uw ouder(s) of voogd(en). Liva neemt alle redelijke en praktische maatregelen om ervoor te zorgen dat het de persoonsgegevens van minderjarigen niet verwerkt zonder toestemming van de ouders of voogd(en). Voor zover dit zich toch voordoet en Liva vaststelt dat zij persoonsgegevens van een minderjarige verwerkt of verwerkt zonder toestemming van de ouders of voogd, zal Liva de verwerking van deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk staken en deze terugsturen en/of wissen

We gebruiken dit soort gegevens over u

Wij gebruiken gegevens over u om onze dienstverlening te verbeteren en de kwaliteit van onze producten en diensten en van ons contact met u te waarborgen. De gegevens die wij verzamelen zijn:

- Contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en telefoonnummer
- Burgerservicenummer
- Gevoelige gegevens over uw gezondheid en medische aandoeningen
- Gegevens over interesses en gewoonten die relevant zijn voor uw levensstijl

In sommige gevallen moeten wij uw gegevens vergelijken met gegevens die wij van derden ontvangen. Indien de samenstelling van de gegevens uw identiteit en informatie van particuliere of gevoelige aard aan het licht kan brengen, vragen wij uw toestemming voor de verwerking. Voordat wij gegevens verzamelen, beoordelen we of er een risico bestaat dat de behandeling een negatief effect op uw privacy zal hebben. Als dat het geval is, informeren wij u over de behandeling en het doel ervan en vragen uw toestemming om de behandeling voort te zetten.


Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden

Wij verzamelen en bewaren uw gegevens voor specifieke doeleinden en andere legitieme zakelijke doeleinden. Dit gebeurt als het nodig is om:

- Te voldoen aan uw verzoek om het Liva Platform te gaan gebruiken
- U gezondheidscoachingsdiensten aan te bieden op het Liva Platform
- Onze producten en diensten te verbeteren
- Uw relatie met ons te beheren
- Onderzoek te doen

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens voor een ander doel moeten gebruiken dan waarvoor zij zijn verzameld, bijvoorbeeld voor onderzoeksdoeleinden. In andere gevallen onderzoeken wij of het oorspronkelijke doel van het verzamelen van uw gegevens verenigbaar is met het nieuwe doel.

Wanneer uw informatie in Liva wordt doorgegeven voor onderzoek, gebeurt dit op een globaal geaggregeerd (verzameld) en gepseudonimiseerd (opgeschoond van persoonsgegevens) niveau. De onderzoekers kunnen u dus niet identificeren via de gegevens die wij ter beschikking stellen.


Wij verwerken alleen relevante persoonsgegevens

Wij verwerken alleen gegevens over u die relevant en toereikend zijn voor de hierboven omschreven doeleinden. De doeleinden zijn bepalend voor het soort gegevens over u dat voor ons relevant is. Hetzelfde geldt voor de omvang van de persoonsgegevens die wij gebruiken.

Voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, bepalen wij of het voor ons mogelijk is om de hoeveelheid gegevens die wij over u verwerken tot een minimum te beperken. Wij beoordelen ook of sommige van de door ons verzamelde soorten gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm kunnen worden gebruikt. Wij kunnen dit doen indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor onze verplichtingen of de service die wij u aanbieden


Wij verwerken alleen noodzakelijke persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en bewaren alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om het door ons aangegeven doel te bereiken. Daarnaast kan bij wet bepaald zijn welk soort gegevens moeten worden verzameld en opgeslagen voor onze bedrijfsvoering. Het soort en de omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken kan ook nodig zijn om een contract of andere wettelijke verplichting na te komen. Wij willen ervoor zorgen dat we alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor elk van onze specifieke doeleinden. Daarom is in onze IT-systemen verankerd dat we alleen die soorten gegevens verzamelen die nodig zijn.


Juiste en actuele informatie

Wij controleren of de persoonsgegevens die wij over u verwerken, niet onjuist of misleidend zijn. Aangezien onze dienstverlening afhankelijk is van de juistheid en actualiteit van uw gegevens, vragen wij u ons te informeren over relevante wijzigingen in uw gegevens. U kunt de onderstaande contactgegevens gebruiken om ons uw wijzigingen door te geven. Om de kwaliteit van uw gegevens te waarborgen, hebben wij interne regels en procedures aangenomen voor de controle en het bijwerken van uw persoonsgegevens.


Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn

Wij bewaren uw gegevens alleen zolang als dat nodig is om de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of zolang als door de toepasselijke wetgeving is bepaald. Wij wissen uw persoonsgegevens wanneer we ze niet langer nodig hebben voor het doel dat aan de basis lag van het door ons verzamelen, verwerken en bewaren van uw gegevens, of wanneer een wettelijke bewaartermijn is verstreken.


Wij vragen uw toestemming voordat wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij vragen uw toestemming voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij wij een andere rechtsgrondslag hebben voor die toestemming. Wij brengen u op de hoogte van een dergelijke grondslag en van ons rechtmatig belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Uw toestemming is vrijwillig en u kunt deze te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Indien wij uw persoonsgegevens voor een ander doel moeten gebruiken dan we oorspronkelijk hebben aangegeven, informeren we u over het nieuwe doel en vragen we uw toestemming voordat we met de gegevensverwerking beginnen. Indien wij een andere rechtsgrondslag voor de nieuwe behandeling hebben, zullen wij u daarover informeren.


Wij delen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens delen met partners en derden, bijvoorbeeld voor onderzoeks- of rapportagedoeleinden, informeren wij u waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt en met wie zij zullen worden gedeeld. Er zullen geen persoonsgegevens worden gedeeld, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen een dergelijke openbaarmaking. Indien u het Liva Platform gebruikt via een Nederlandse gemeente, hoeven wij niet in alle gevallen toestemming te vragen in verband met het gebruik van uw gegevens voor onderzoek. Dit hangt af van de wettelijke basis die van toepassing is. Wij vragen uw toestemming niet indien wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken, bijvoorbeeld in het kader van rapportage aan een autoriteit. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde landen zonder u daarvan in kennis te stellen en uw toestemming te verkrijgen.

Subverwerkers en gegevensverstrekkers van derden

Liva werkt samen met bepaalde externe partijen om specifieke functionaliteit met betrekking tot of binnen het Liva Platform aan te bieden, alsook om werving en selectie van personeel aan te bieden.

Hieronder volgt een lijst van subverwerkers die namens Liva persoonsgegevens verwerken, of van wie Liva gegevens over u kan ontvangen:

- Amazon Web Services Europe ("AWS Europe"), die de datahosting verzorgt voor het Liva Platform en alle gebruikersgegevens die binnen het Liva Platform worden verwerkt. AWS Europe is gevestigd in de EU en verwerkt gegevens in de EU. De gebruikersgegevens die bij AWS Europe worden gehost, bestaan uit algemene persoonsgegevens (zoals naam, e-mail en telefoonnummer) en gevoelige persoonsgegevens betreffende de gezondheid, medische aandoening(en) en relevante levensstijlgegevens van de gebruiker. Het privacybeleid van AWS Europe vindt u hier.

- Calendly, dat diensten biedt voor het boeken van afspraken. Calendly is gevestigd in de VS en verwerkt gegevens in de VS. Calendly verzamelt de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van gebruikers die hebben ingestemd met het gebruik van Calendly om hun eerste afspraak met hun gezondheidscoach te maken. Het privacybeleid van Calendly vindt u hier.

- Google die relevante gezondheidsgegevens met Liva deelt, die verzameld zijn in de Google Fit mobiele app van een gebruiker. Google is gevestigd in de VS en verwerkt de gegevens van zijn gebruikers in de VS. Google zal de Google Fit-gegevens van een gebruiker alleen met Liva delen als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het delen van bepaalde gegevens met Liva. De gegevens die Liva van Google Fit kan ontvangen, zijn onder andere uw gewicht en het aantal dagelijkse stappen, en alle andere gegevens waarvan u aangeeft dat ze met Liva kunnen worden gedeeld. Het privacybeleid van Google vindt u hier.

- Apple die relevante gezondheidsgegevens deelt met Liva, die verzameld worden in de Apple Health mobiele app van een gebruiker. Apple is gevestigd in de VS en verwerkt de gegevens van zijn gebruikers in de VS. Apple zal de Apple Health-gegevens van een gebruiker alleen met Liva delen als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het delen van bepaalde gegevens met Liva. De gegevens die Liva van Apple Health kan ontvangen, zijn onder andere uw gewicht en het aantal dagelijkse stappen en alle andere gegevens waarvan u aangeeft dat ze met Liva kunnen worden gedeeld. Het privacybeleid van Apple vindt u hier.

- Teamtailor die wervings- en selectiediensten levert aan Liva. Teamtailor is gevestigd in de EU en verwerkt gegevens in de EU en de VS. Teamtailor verzamelt de apparaatgegevens, volledige naam, contactgegevens, demografische gegevens en informatie over de beroepsmatige geschiktheid en bekwaamheid van een sollicitant. Het privacybeleid van Teamtailor kunt u hier vinden.

Beveiliging

Wij beschermen uw persoonsgegevens en hebben interne regels voor informatiebeveiliging

Wij hebben interne regels aangenomen inzake informatiebeveiliging, die instructies en maatregelen bevatten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of wijziging, tegen ongeoorloofde bekendmaking en tegen ongeoorloofde toegang of kennisneming door onbevoegden. Wij hebben procedures vastgesteld om toegangsrechten te verlenen aan onze werknemers die gevoelige persoonsgegevens en gegevens die informatie over persoonlijke interesses en gewoonten onthullen, verwerken. Wij controleren hun daadwerkelijke toegang door middel van inlogregistratie en monitoring. Om verlies van gegevens te voorkomen, maken wij regelmatig een back-up van onze gegevenssets. Wij beschermen ook de vertrouwelijkheid en authenticiteit van uw gegevens door de gegevens tijdens bewaren en verzenden te versleutelen. Wij brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele beveiligingsinbreuken die een groot risico voor u met zich meebrengen.

Gebruik van cookies

Cookies, doel en relevantie

Wij gebruiken op de website van Liva twee verschillende soorten cookies: noodzakelijke cookies en analytische cookies van derden.

Noodzakelijke cookies geven de gebruiker de websitefunctionaliteit die hij wenst en Liva heeft hiervoor zijn toestemming niet nodig.

Cookies van derden worden door externe toepassingen of software gebruikt om specifieke functies uit te voeren. Deze kunnen alleen worden gebruikt als de gebruiker daarvoor toestemming geeft. In verband hiermee gebruikt Liva het volgende:

1.Google Analytics, een service om het bezoekersverkeer op de website te analyseren, geleverd door Google Inc. ("Google"). De cookies van Google Analytics helpen Liva te analyseren hoe gebruikers de website van Liva gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van cookies om individuele gebruikers te volgen en verzamelt ook anonieme standaard internetlogboekinformatie en informatie over bezoekersgedrag (zoals IP-adres en geografische locatie, bezochte pagina's, tijd die op de pagina's wordt doorgebracht). Deze informatie over uw gebruik van de website wordt naar Google gestuurd om het gebruik van de website te evalueren en statistische rapporten over de activiteit op de website op te stellen voor het gebruik van back-uptechnologie. We kunnen Google Analytics ook gebruiken om advertenties te leveren over producten en diensten die op uw behoeften zijn afgestemd (met inbegrip van niet-gelieerde bedrijven). Deze advertenties kunnen op andere websites verschijnen. Dit proces helpt ons de doeltreffendheid van onze marketing te beheren en bij te houden. De volgende advertentiefuncties van Google Analytics kunnen worden gebruikt:

- Remarketing met Google Analytics
- Exposure reporting (Blootstellingsrapportage) op het Google Display Netwerk
- Google Analytics-rapportage over demografische gegevens en interesses
- Geïntegreerde diensten waarvoor nodig is dat Google Analytics gegevens verzamelt voor advertentiedoeleinden, met inbegrip van het verzamelen van gegevens via advertentiecookies en identifiers

Meer informatie over Google Analytics vindt u hier.

Informatie over hoe u zich helemaal kunt afmelden voor Google Analytics vindt u hier.

2.MailerLite is een e-mailmarketingdienst die wordt gebruikt om onze lijst met abonnees voor e-mailmarketing te beheren en om e-mails naar onze abonnees te sturen. MailerLite installeert een cookie die alleen bijhoudt en bepaalt of bezoekers het pop-upvenster voor aanmelding hebben gezien of niet, en wanneer het pop-up venster opnieuw moet verschijnen op basis van gedragsinstellingen. MailerLite zal geen extra cookies installeren. Het privacybeleid van MailerLite is hier beschikbaar. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief.

3.YouTube is een applicatie waarmee u video's kunt afspelen op de website van Liva. Wanneer u op een YouTube-video klikt op de website van Liva, installeert YouTube een cookie die gegevens verzamelt over het bezoek van een gebruiker aan de website, zoals welke video's zijn bekeken. YouTube verzamelt gegevens die kunnen bestaan uit het IP-adres van een bezoeker, technische informatie over het apparaat van de gebruiker, de bezochte website en zoekopdrachten op de YouTube-website. Het privacybeleid van YouTube is hier beschikbaar.

Uw rechten

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om op elk moment te weten welke gegevens wij over u verwerken, waar ze vandaan komen en waarvoor wij ze gebruiken. U kunt ook opvragen hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en wie gegevens over u ontvangt, voor zover wij gegevens in Denemarken en in het buitenland doorgeven. Als u daarom vraagt, kunt u inzicht krijgen in de gegevens die wij over u verwerken. De toegang kan echter worden beperkt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, handelsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten van andere personen.


U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen

Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren. U dient contact met ons op te nemen en ons op de hoogte te stellen van de onjuistheden en hoe deze kunnen worden gecorrigeerd. In sommige gevallen zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u uw toestemming intrekt. Als u van mening bent dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, kunt u verzoeken om deze te laten verwijderen. U kunt ook contact met ons opnemen als u denkt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die in strijd is met de wet of andere wettelijke verplichtingen. Wanneer u contact met ons opneemt met een verzoek om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, zullen wij nagaan of aan de voorwaarden is voldaan, en zo ja, de veranderingen zo spoedig mogelijk doorvoeren of de gegevens wissen.


U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt stopgezet.


U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere dienstverlener

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die u ons ter beschikking heeft gesteld en de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld van derden op basis van uw toestemming. Als wij gegevens over u verwerken in het kader van een contract waarbij u partij bent, kunt u uw gegevens ook toegestuurd krijgen. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere dienstverlener. Als u gebruik wilt maken van uw recht op gegevensportabiliteit, ontvangt u uw persoonsgegevens van ons in een gangbaar formaat.


U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

U heeft het recht om te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken. Indien u ons verzoekt om de verwerking van al uw persoonsgegevens of een gedeelte ervan te beperken, kan dit tot gevolg hebben dat wij niet langer diensten aan u kunnen verlenen, aangezien het voor die diensten noodzakelijk kan zijn de persoonsgegevens te verwerken waarop uw verzoek tot beperking betrekking heeft.


U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit op basis van geautomatiseerde verwerking

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op zodanige wijze dat daaruit geautomatiseerde besluiten over u voortvloeien, met inbegrip van profilering, en die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op soortgelijke wijze treft.


Klachten

Als u te maken krijgt met een onjuiste of onrechtmatige verwerking van gegevens bij Liva Healthcare, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens. In Denemarken hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij Datatilsynet. U kunt uw klacht per brief of via hun webpagina versturen. Lees hier over de klachtenmogelijkheden.
In het Verenigd Koninkrijk hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij het UK Information Commissioners Office (ICO) als u niet tevreden bent met onze gegevensverwerking of met het resultaat van uw klacht aan ons. U kunt contact opnemen met ICO via hun website.

Uitoefening van uw rechten

Wij zullen trachten tegemoet te komen aan elk verzoek van u om uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk een antwoord geven op uw verzoek.

Indien u vragen heeft over de gegevens die wij verwerken en de manier waarop wij dat doen, of indien u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.


Contactgegevens


Liva Healthcare A/S
Adres: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 Kopenhagen K, Denemarken
CVR-nr.: 38 73 73 68
Telefoon: +45 7020 8822
E-mail: info@livahealth.com
Website: livahealthcare.com


Liva Healthcare UK Ltd.
Adres: 116 Baker Street, Marylebone, Londen, W1U6 6TS, Verenigd Koninkrijk
Bedrijfsreg: 10717560
Telefoonnr. .: +44 203 858 0767
E-mail: info@livahealth.com
Website: livahealthcare.com