Personvernerklæring

Vi tar personvern på alvor

Vi behandler personopplysninger, og har derfor vedtatt denne personvernerklæringen som forteller deg hvordan vi behandler opplysningene dine.

For å sikre best mulig beskyttelse av personopplysningene dine, vurderer vi regelmessig risikoen for at databehandlingen vår kan påvirke din evne til å ha kontroll over opplysningene dine.

Vi sørger for rettferdig og gjennomsiktig databehandling

Liva Healthcare sørger for at databehandlingen skjer i samsvar med loven. Når vi ber deg om å gjøre personopplysningene dine tilgjengelige for oss, informerer vi deg om hvilke opplysninger vi behandler om deg og for hvilket formål. Du vil motta informasjon om dette på tidspunktet for innhenting av personopplysningene dine.

Hvis vi innhenter data om deg fra en annen part, for eksempel en leverandør, statlig myndighet eller forretningspartner, varsler vi deg innen 10 dager etter at vi har innhentet personopplysningene dine. Vi informerer deg om årsaken til at vi innhenter dataene, og om det rettslige grunnlaget som gir oss tillatelse til å innhente personopplysningene dine.

Behandling av personopplysningene dine

Du må være gammel nok til å samtykke og godta behandlingen av personopplysningene dine

Hvis du er mindreårig, har du ikke lov til å bruke Liva-plattformen uten samtykke fra dine foreldre eller verge. Liva tar alle rimelige og praktiske tiltak for å sikre at personopplysninger til mindreårige ikke behandles uten samtykke fra foreldre eller verge. Hvis dette likevel skulle skje, og Liva bekrefter at de har behandlet eller behandler personopplysninger om en mindreårig uten samtykke fra foreldre eller verge, vil Liva så snart som mulig avslutte behandlingen av disse personopplysningene og returnere og/eller slette disse.

Vi bruker følgene typer av opplysninger om deg

Vi bruker opplysninger om deg for å forbedre tjenesten vår og sikre kvalitet på våre produkter og tjenester, så vel som kontakten vår med deg. Opplysningene vi samler inn kan omfatte:

– Kontaktinformasjon som inkluderer navn, e-postadresse og telefonnummer
– Fødselsnummer
– Sensitive opplysninger om helsemessige og medisinske forhold
– Opplysninger om interesser og vaner som er relevante for livsstilen din

I noen tilfeller må vi sammenligne opplysningene dine med opplysninger som vi mottar fra tredjeparter. Hvis sammenstillingen av opplysninger kan avsløre din identitet og informasjon av privat eller sensitiv karakter, vil vi innhente ditt samtykke til behandlingen. Før vi sammenstiller opplysninger, vurderer vi om det er en risiko for at behandlingen vil ha en negativ effekt på ditt personvern. I så fall vil vi informere deg om behandlingen og dens formål og be om samtykke fra deg for å fortsette behandlingen.


Vi samler inn og lagrer personopplysningene dine til bestemte formål

Vi innhenter og lagrer personopplysningene dine for bestemte formål og andre legitime forretningsformål. Dette skjer når vi trenger å:

– Oppfylle forespørselen din om å bruke Liva-plattformen
– Tilby deg tjenester knyttet til helsecoaching på Liva-plattformen
– Forbedre produktene og tjenestene våre
– Administrere ditt forhold til oss
– Gjennomføre forskning

Det kan hende at vi må bruke personopplysningene dine til et annet formål enn det de ble samlet inn for, f.eks. til forskning. I andre tilfeller undersøker vi om det opprinnelige formålet for innhenting av opplysninger er kompatibelt med det nye formålet.

Når informasjonen din i Liva blir videreformidlet til forskning, skjer det på et overordnet aggregert (samlet) og pseudonymisert (renset for personopplysninger) nivå. Forskere kan derfor ikke identifisere deg via opplysningene vi gjør tilgjengelig.


Vi behandler bare relevante personopplysninger

Vi behandler bare opplysninger om deg som er relevante og tilstrekkelige for de formålene som er definert ovenfor. Formålene er avgjørende for hvilken type opplysninger om deg som er relevant for oss. Det samme gjelder omfanget av personopplysningene som vi bruker.

Før vi behandler personopplysningene dine, undersøker vi om det er mulig for oss å minimere datamengden vi behandler om deg. Vi undersøker også om noen av datatypene vi samler inn, kan brukes i anonymisert eller pseudonymisert form. Dette kan vi gjøre, hvis det ikke påvirker forpliktelsene våre eller tjenesten vi tilbyr deg negativt


Vi behandler bare nødvendige personopplysninger

Vi samler inn, behandler og lagrer bare de personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle vårt oppgitte formål. I tillegg kan vi ha en lovpålagt plikt til å samle inn og oppbevare visse typer opplysninger med tanke på forretningsdriften vår. Typen og omfanget av personopplysninger som vi behandler, kan også være nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller annen rettslig forpliktelse. Vi tilstreber at vi bare behandler personopplysninger som er nødvendige for hvert av våre spesifikke formål. Derfor er det innebygd i IT-systemene våre at det bare er nødvendige datatyper som skal samles inn.


Korrekt og oppdatert informasjon

Vi kontrollerer at personopplysningene vi behandler om deg ikke er feilaktige eller villedende. Siden servicen vår er avhengig av at opplysningene dine er nøyaktige og oppdaterte, ber vi deg om å informere oss om relevante endringer i opplysningene dine. Du kan bruke kontaktinformasjonen nedenfor for å informere oss om endringer. For å sikre kvaliteten på opplysningene dine, har vi innført interne regler og etablerte rutiner for å kontrollere og oppdatere personopplysningene dine.


Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige

Vi lagrer bare opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen, eller så lenge som er fastsatt av gjeldende lovgivning. Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for formålet som var grunnlaget for innsamlingen, behandlingen og lagringen av opplysningene dine, eller når en lovpålagt arkiveringsplikt er utløpt.


Vi innhenter samtykke fra deg før vi behandler personopplysningene dine

Vi innhenter samtykke fra deg før vi behandler personopplysningene dine for de formål som er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for å innhente dem. Vi vil informere deg om et slikt grunnlag, og om vår berettigede interesse i å behandle personopplysningene dine. Samtykket ditt er frivillig, og du kan trekke det tilbake når som helst ved å kontakte oss. Hvis vi trenger å bruke personopplysningene dine til et annet formål enn det opprinnelige, vil vi informerer deg om det nye formålet og be om samtykke fra deg før vi starter databehandlingen. Hvis vi har et annet rettslig grunnlag for den nye behandlingen, vil vi informere deg om dette.


Vi deler ikke personopplysningene dine uten ditt samtykke

Hvis vi deler personopplysningene dine med partnere og tredjeparter, til eksempel for forsknings- eller rapporteringsformål, vil vi informere deg om hva opplysningene skal brukes til og hvem de skal deles med. Ingen personopplysninger vil bli delt med mindre du har gitt samtykke. Du kan protestere mot denne typen utlevering når som helst. Hvis du bruker Liva-plattformen gjennom en dansk kommune, vil vi ikke innhente samtykke i forbindelse med at opplysningene dine blir brukt til forskning i alle tilfeller, det vil avhenge av hvilket rettslig grunnlag i lovgivningen som gjelder. Vi innhenter ikke samtykke fra deg hvis vi er rettslig forpliktet til å utlevere personopplysningene dine, for eksempel som en del av rapportering til myndighetene. Vi videresender ikke personopplysningene dine til tredjeland uten å informere deg og innhente samtykke fra deg.

Tredjeparts underdatabehandlere og dataleverandører

Liva samarbeider med visse tredjeparter for å tilby spesifikk funksjonalitet relatert til eller innenfor Liva-plattformen, samt for å tilby jobbrekrutteringstjenester.

Følgende er en liste over underbehandlere som behandler personopplysninger på Livas vegne, eller som Liva kan motta opplysninger fra om deg:

Amazon Web Services Europe («AWS Europe») som leverer vertstjenester for Liva-plattformen og alle brukerdataene som behandles i Liva-plattformen. AWS Europe er lokalisert i EU og behandler data i EU. Brukerdataene som AWS Europe er vert for, består av generelle personopplysninger (for eksempel navn, e-post og telefonnummer) og sensitive personopplysninger om brukerens helse, medisinske tilstand(er) og relevante livsstilsdata. Du finner AWS Europes personvernerklæring her.

Calendly som tilbyr bookingtjenester for avtaler. Calendly er lokalisert i USA og behandler data i USA. Calendly innhenter navn, e-postadresse og telefonnummer til brukere som har samtykket til bruk av Calendly for å booke den første avtalen med helsecoachen. Du finner Calendlys personvernerklæring her.

Google som deler relevante helseopplysninger med Liva, som samles inn i en brukers Google Fit mobilapp. Google har hovedkontor i USA og behandler brukerens data i USA. Google deler bare brukerens Google Fit-data med Liva der brukeren har gitt sitt samtykke til deling av spesifikke data med Liva. Dataene Liva kan motta fra Google Fit kan omfatte vekten din og daglig skrittantall, og alle andre data som du har angitt at kan deles med Liva. Du finner Googles personvernerklæring her.

Apple som deler relevante helseopplysninger med Liva, som samles inn i en brukers Apple Health mobilapp. Apple har hovedkontor i USA og behandler brukerens data i USA. Apple vil bare dele brukerens Apple Health-data med Liva der brukeren har gitt sitt samtykke til deling av spesifikke data med Liva. Dataene Liva kan motta fra Apple Health kan omfatte vekten din og daglig skrittantall, og alle andre data som du har angitt at kan deles med Liva. Du finner Apples personvernerklæring her.

Teamtailor som leverer jobbrekrutteringstjenester til Liva. Teamtailor er lokalisert i EU og behandler data i EU og USA. Teamtailor innhenter informasjon om enheten til en jobbkandidat, fullt navn, kontaktinformasjon, demografi og informasjon om egnethet og mulighet for ansettelse. Du finner Teamtailors personvernerklæring her.

Sikkerhet

Vi beskytter personopplysningene dine og har interne regler om informasjonssikkerhet

Vi har vedtatt interne regler om informasjonssikkerhet, som inneholder instruksjoner og tiltak som beskytter personopplysningene dine mot å bli ødelagt, mistet eller endret, mot uautorisert publisering og mot uautorisert tilgang. Vi har etablert prosedyrer for å gi tilgangsrettigheter til de av medarbeiderne våre som behandler sensitive personopplysninger og data, som utleverer informasjon om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer den faktiske tilgangen deres gjennom loggføring og overvåking. For å unngå tap av data, sikkerhetskopierer vi datasettene våre regelmessig. Vi beskytter også konfidensialiteten og autentisiteten til opplysningene dine gjennom kryptering under lagring og transport. Vi vil varsle deg om eventuelle sikkerhetsbrudd som resulterer i en høy risiko for deg så snart som mulig.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler, formål og relevans

Vi bruker to forskjellige typer informasjonskapsler på Livas nettsted: nødvendige informasjonskapsler og tredjeparts analysekapsler.

Nødvendige informasjonskapsler brukes til å levere den funksjonaliteten på nettstedet vårt som brukeren trenger, og Liva trenger ikke samtykke fra brukeren for å bruke disse informasjonskapslene.

Tredjeparts informasjonskapsler brukes av eksterne applikasjoner eller programvare for å utføre bestemte funksjoner, og disse kan bare brukes hvis brukeren samtykker. I forbindelse med dette bruker Liva følgende:

1.Google Analytics, en tjeneste som analyserer nettrafikk, levert av Google Inc («Google»). Google Analytics' informasjonskapsler hjelper Liva å analysere hvordan brukerne bruker Livas nettsted. Google Analytics bruker informasjonskapsler til anonymt å spore individuelle brukere og også til å samle inn standard internett-logginformasjon og informasjon om besøkendes atferd (f.eks. IP-adresse og geografisk plassering, sider som er besøkt, tiden som ble brukt på sidene). Denne informasjonen om hvordan du bruker nettstedet sendes til Google og brukes til å analysere bruken av nettstedet og sammenstille statistiske rapporter om aktiviteten på nettstedet slik at backup-teknologien kan bruke dem. Vi kan også bruke Google Analytics til å levere annonser om produkter og tjenester som er skreddersydd etter dine behov (også selskaper som ikke er tilknyttet). Disse annonsene kan vises på andre nettsteder. Denne prosessen hjelper oss å administrere og spore effektiviteten til markedsføringstiltakene våre. Følgende av Google Analytics markedsføringsfunksjoner kan brukes:

– Remarketing med Google Analytics
– Eksponeringsrapportering på Google Display-nettverket
– Google Analytics' rapporter om demografi og interesser
– Integrerte tjenester som krever Google Analytics for å innhente data for markedsføringsformål, inkludert innsamling av data via informasjonskapsler for annonsering og identifikatorer

Du finner mer informasjon om Google Analytics her.

Du finner informasjon om hvordan du velger Google Analytics helt bort her.

2.MailerLite er en markedsføringstjeneste for e-post, som brukes til å administrere abonnentlisten vår for e-postmarkedsføring og sende e-post til abonnentene våre. MailerLite installerer en informasjonskapsel som bare sporer og avgjør om besøkende har sett registreringsvinduet som spretter opp, eller ikke, og når sprettoppvinduet skal vises på nytt basert på atferdsinnstillinger. MailerLite installerer ikke ytterligere informasjonskapsler. Du finner MailerLites personvernerklæring her. Du kan melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på avmeldingslenken, som du finner nederst i alle nyhetsbrevene.

3.YouTube er et program som lar deg se videoer på Livas nettsted. Når du klikker på en YouTube-video på Livas nettsted, vil YouTube installere en informasjonskapsel, som samler inn data om brukerens besøk på nettstedet, for eksempel hvilke videoer vedkommende så på. YouTube samler inn opplysninger som kan omfatte en besøkendes IP-adresse, teknisk informasjon om brukerens enhet, nettsiden som ble besøkt, og søk på YouTubes nettsted. Du finner YouTubes personvernerklæring her.

Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til personopplysningene dine

Du har rett til når som helst å bli informert om hvilke opplysninger vi behandler om deg, hvor de kommer fra og hva vi bruker dem til. Du kan også bli informert om hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine, og om hvem som mottar opplysninger om deg i den grad vi utleverer opplysninger i Danmark eller i andre land. På forespørsel kan du få innsikt i opplysningene vi behandler om deg. Tilgang til opplysningene kan imidlertid være begrenset av hensyn til andres personvern, forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter.


Du har rett til å få uriktige personopplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener at personopplysninger vi behandler om deg er uriktige, har du rett til å få dem rettet. Du må kontakte oss og informere oss om opplysningene som er uriktige, og hva som er korrekt. I noen tilfeller har vi en forpliktelse til å slette personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt. Hvis du mener at opplysningene dine ikke lenger er nødvendige for formålet som vi innhentet dem for, kan du be om at de slettes. Du kan også kontakte oss hvis du mener at personopplysningene dine behandles i strid med loven eller andre rettslige forpliktelser. Når du kontakter oss for å be om at personopplysningene dine blir rettet eller slettet, undersøker vi om vilkårene er oppfylt, og vi endrer eller sletter i så fall opplysningene så raskt som mulig.


Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine Hvis protesten er berettiget, sørger vi for å stanse behandlingen av personopplysningene dine.


Du har rett til å få personopplysningene dine overført til en annen tjenesteleverandør

Du har rett til å motta personopplysningene som du har gjort tilgjengelig for oss, samt de opplysningene vi har samlet inn om deg fra tredjeparter basert på ditt samtykke. Hvis vi behandler opplysninger om deg som en del av en kontrakt der du er en part, kan du også få opplysningene dine tilsendt. Du har også rett til å overføre personopplysningene dine til en annen tjenesteleverandør. Hvis du ønsker å utøve din rett til dataportabilitet, vil du motta personopplysningene dine fra oss i et alminnelig anvendt format.


Du har rett til å begrense vår behandling av personopplysningene dine

Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine på visse betingelser. Skulle du be om at vi begrenser behandlingen av alle eller noen av personopplysningene dine, kan dette føre til at vi ikke kan fortsette å yte tjenester til deg, siden tjenestene kan kreve behandling av personopplysninger, som er gjenstand for din anmodning om begrensning.


Du har rett til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling.

Du har rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles på en slik måte at det fører til automatiserte avgjørelser om deg, inkludert profilering, og som har rettslige virkninger for deg eller som på liknende måte påvirker deg.


Klager

Hvis du opplever feilaktig eller ulovlig databehandling fra Liva Healthcare, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen ovenfor. I Danmark har du alltid rett til å sende inn en klage til Datatilsynet. Du kan sende klagen per brev eller via nettsiden deres. Les om klagemuligheter her.
I Storbritannia har du alltid rett til å sende inn en klage til UK Information Commissioners Office (ICO) hvis du ikke er fornøyd med databehandlingen vår eller med resultatet av klagen til oss. Du kan kontakte ICO gjennom deres nettside.

Utøvelse av dine rettigheter

Vi bestreber oss på å imøtekomme enhver anmodning fra deg om å utøve dine rettigheter som registrert. Vi vil gi deg svar på henvendelsen så snart som mulig.

Skulle du ha spørsmål om opplysningene vi behandler og måten vi gjør det på, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som registrert, kan du kontakte oss på kontaktinformasjonen nedenfor.


Kontaktinformasjon


Liva Healthcare A/S
Adresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 Copenhagen K, Danmark
Foretaksnummer (CVR): 38 73 73 68
Telefon: +45 7020 8822
E-post: info@livahealthcare.com
Nettsted: livahealthcare.com


Liva Healthcare UK Ltd.
Adresse: 116 Baker Street, Marylebone, London, W1U6 6TS, United Kingdom
Organisasjonsnummer: 10717560
Telefon: +44 203 858 0767
E-post: info@livahealthcare.com
Nettsted: livahealthcare.com